0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
ขั้นตอนการพิจารณา

 

ค่าธรรมเนียม

ประเภทของโครงการวิจัย

 ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ในการขอรับพิจารณา (บาท)

  วิทยานิพนธ์นักศึกษา 500
โครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุนจากแหล่งใดเลย 1,000*
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน น้อยกว่า 100,000 บาท 1,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 100,000 – 499,999 บาท 3,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 500,000- 999,999 บาท 5,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท หรือมากกว่า 10,000

* ปรับราคาเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
หมายเหตุ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

โอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่ :

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
เลขที่บัญชี : 316-202440-1 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)