0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
ขั้นตอนการพิจารณา

ข้อกำหนดการรับพิจารณาโครงการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
2. โครงการที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือดำเนินการในสถานที่อื่นนอกมหาวิทยาลัย
3. อื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด (แนบเอกสาร)

ขั้นตอนการดำเนินการส่งโครงการเพื่อพิจารณา

1. ผู้เสนอโครงการวิจัยกรอกแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก คจ.วปส. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับพิจารณาโครงการ
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php)

2. ผู้เสนอโครงการวิจัยส่งเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผ่านทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งคณะกรรมการฯจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยเป็นประจำทุกเดือน
(ดูตารางการประชุมเพิ่มเติมที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/meeting.php)

3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารไปยังผู้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางอีเมล

4.1 กรณีที่เอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งกลับพร้อมระบุ วัน/เดือน/ปี ที่โครงการจะได้รับการพิจารณาไปยังผู้เสนอโครงการวิจัย

4.2 กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้เสนอโครงการวิจัย ให้ส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม หากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปตามข้อ 4.1

5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการการพิจารณาโครงการไปยังผู้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางอีเมล หลังจากวันประชุมประจำเดือนประมาณ 2 สัปดาห์

6. ผู้เสนอโครงการวิจัยได้รับผลการพิจารณา/ใบรับรอง

6.1 กรณีที่โครงการได้รับการรับรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งใบรับรองให้ผ่านทางอีเมล

6.2 กรณีที่โครงการยังไม่ผ่านการรับรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งผลการพิจารณาให้ผ่านทางอีเมล เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยได้ทำการปรับปรุง/แก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ

- ผู้เสนอโครงการวิจัยส่งเอกสารที่ทำการปรับปรุง/แก้ไข มายังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผ่านทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th
- เลขานุการดำเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
- หากดำเนินการตามผลการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป ตามข้อ 6.1 แต่ หากดำเนินการแล้วยังมีข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป ตามข้อ 6.2

 

ค่าธรรมเนียม

ประเภทของโครงการวิจัย

 ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ในการขอรับพิจารณา (บาท)

  วิทยานิพนธ์นักศึกษา 500
โครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุนจากแหล่งใดเลย 1,000*
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน น้อยกว่า 100,000 บาท 1,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 100,000 – 499,999 บาท 3,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 500,000- 999,999 บาท 5,000
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท หรือมากกว่า 10,000

* ปรับราคาเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
หมายเหตุ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

โอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่ :

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
เลขที่บัญชี : 316-202440-1 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)