0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
คำถามที่พบบ่อย
1. อยากทราบขั้นตอนการต่ออายุโครงการวิจัยค่ะ
คำตอบ :

ผู้วิจัยที่มีต้องการต่ออายุโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่ออายุโครงการวิจัยได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php กรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วทำการส่งอีเมลมายัง pripsrirb@mahidol.ac.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการและแจ้งผลให้ทราบต่อไป2. หากต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองโครงการแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ :

ผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ครบถ้วน แล้วทำการส่งอีเมลมายัง pripsrirb@mahidol.ac.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมและแจ้งผลให้ทราบต่อไป3. หลังจากโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยจะทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลากี่วัน
คำตอบ :

หลังจากโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังการประชุม ผ่านทางอีเมลของผู้วิจัย4. หากต้องการส่งโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา มีกำหนดระยะเวลาในการส่งหรือไม่อย่างไรคะ
คำตอบ :

ผู้วิจัยที่ต้องการส่งโครงการสามารถดูตารางการพิจารณาประจำเดือนได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/meeting.php โดยจะต้องส่งโครงการก่อนวันพิจารณาในแต่ละเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันพิจารณา5. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัยสามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง
คำตอบ :

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการได้ที่สำนักงานฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เลขที่บัญชี : 316-202440-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา และส่งหลักฐานการโอนมาที่ pripsrirb@mahidol.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php6. ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล แต่ไม่สะดวกมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ผมสามารถส่งโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ
คำตอบ :

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งหมดมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผ่านทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับและตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางอีเมลอีกครั้งค่ะ7. อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คำตอบ :

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาโครงการ มีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของนักวิจัย และทุนการวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php8. เอกสารที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยมีอะไรบ้าง หากยื่นไม่ครบตามที่กำหนดสามารถยื่นขอรับการพิจารณาได้หรือไม่
คำตอบ :

ในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยสามารถดูเอกสารประกอบการพิจารณาได้จากเว็บไซต์ หากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือหากส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด จะได้รับการพิจารณาโครงการในเดือนถัดไป9. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีหลักเกณฑ์การรับพิจารณาโครงการเพื่อพิจารณาอย่างไร
คำตอบ :

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   1. โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 

   2. โครงการที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือดำเนินการในสถานที่อื่นนอกมหาวิทยาลัย

   3. อื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223,228
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา