0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN

คำถามที่พบบ่อย
1. หากผู้เข้าร่วมการวิจัยยินยอมให้ข้อมูล แต่ไม่สะดวกลงนามในเอกสารใดๆ ผู้วิจัยจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถแสดงว่ามีการเข้าร่วมโดยสมัครใจ

ในกรณีที่ผุ้เข้าร่วมการวิจัยยินยอมให้ข้อมูล แต่ไม่ยินยอมลงนามในเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย หรือเอกสารใดๆ  สามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้สัมภาษณ์ ลงนามแทนได้ โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว


2. อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา สามารถหาข้อมูลได้จากที่ใด

ค่าธรรมเนียม  http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php

ประเภทของโครงการวิจัย

 ค่าธรรมเนียม (บาท)

วิทยานิพนธ์นักศึกษา                                                                              

500

โครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุนจากแหล่งใดเลย

1,000

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน น้อยกว่า 100,000 บาท

1,000

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 100,000 – 499,999 บาท

3,000

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 500,000- 999,999 บาท

5,000

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท หรือมากกว่า

10,000

* หมายเหตุ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

 


3. คณะกรรมการฯมีกำหนดการรับข้อมูลเพื่อพิจารณาหรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการจะทำการประชุมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน มีกำหนดการในการรับ-ส่ง วันที่พิจารณา และวันที่แจ้งผลการพิจารณา โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th

                                          


4. เคยต่ออายุใบรบรองมาแล้ว และยังดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ ต้องการต่ออายุโครงการอีกเป็นครั้งที่ 2 สามารถทำได้หรือไม่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าไหร่

ผู้วิจัยสามารถดำเนินการต่ออายุได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวิธีการต่ออายุเหมือนกันทุกครั้ง คือ กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่ออายุโครงการวิจัย และส่งเอกสารมาทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th จากนั้นรอการตรวจสอบและแจ้งกลับจากเจ้าหน้าที่ 


5. หากต้องการติดตามข้อมูลการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย สามารถสมัครได้ที่ไหนคะ

สามารถติดตามข้อมูลการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยที่จัดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้จากเว็บไซต์  http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th หรือติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการที่อีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 223


6. อยากได้เอกสารประกอบการอบรมที่จัดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมสามารถหาได้จากที่ไหนคะ

เอกสารประกอบการอบรม ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รวมถึงเอกสารบทความด้านจริยธรรมการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ในส่วนบทความที่เกี่ยวข้อง http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/article_all.php 


7. หากโครงการผ่านการพิจารณาและรับรองแล้ว จะมีระยะเวลาในการรับรองโครงการนานเท่าไหร่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะรับรองโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี หากครบกำหนดแล้ว ผู้วิจัยจะต้องทำการต่ออายุโครงการวิจัย หรือแจ้งปิดโครงการต่อไป


8. หากมีการเก็บข้อมูลการวิจัยแล้วจะสามารถยื่นขอรับการพิจารณาโครงการได้หรือไม่

คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาโครงการที่มีการดำเนินการเก็บข้อมูลแล้ว โครงการที่สามารถยื่นขอรับการพิจารณาได้จะต้องเป็นโครงการที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลเท่านั้น


9. ต้องการแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเสนอคณะกรรมการ สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ไหนคะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php 


10. อยากทราบขั้นตอนการต่ออายุโครงการวิจัยค่ะ

ผู้วิจัยที่มีต้องการต่ออายุโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่ออายุโครงการวิจัยได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php กรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วทำการส่งอีเมลมายัง pripsrirb@mahidol.ac.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการและแจ้งผลให้ทราบต่อไป


11. หากต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองโครงการแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

ผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ครบถ้วน แล้วทำการส่งอีเมลมายัง pripsrirb@mahidol.ac.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมและแจ้งผลให้ทราบต่อไป


12. หลังจากโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยจะทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลากี่วัน

หลังจากโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังการประชุม ผ่านทางอีเมลของผู้วิจัย


13. หากต้องการส่งโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา มีกำหนดระยะเวลาในการส่งหรือไม่อย่างไรคะ

ผู้วิจัยที่ต้องการส่งโครงการสามารถดูตารางการพิจารณาประจำเดือนได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/meeting.php โดยจะต้องส่งโครงการก่อนวันพิจารณาในแต่ละเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันพิจารณา


14. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัยสามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการได้ที่สำนักงานฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เลขที่บัญชี : 316-202440-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา และส่งหลักฐานการโอนมาที่ pripsrirb@mahidol.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php


15. ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล แต่ไม่สะดวกมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ผมสามารถส่งโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งหมดมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผ่านทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับและตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางอีเมลอีกครั้งค่ะ


16. อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาโครงการ มีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของนักวิจัย และทุนการวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php


17. เอกสารที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยมีอะไรบ้าง หากยื่นไม่ครบตามที่กำหนดสามารถยื่นขอรับการพิจารณาได้หรือไม่

ในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยสามารถดูเอกสารประกอบการพิจารณาได้จากเว็บไซต์ หากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือหากส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด จะได้รับการพิจารณาโครงการในเดือนถัดไป


18. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีหลักเกณฑ์การรับพิจารณาโครงการเพื่อพิจารณาอย่างไร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   1. โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 

   2. โครงการที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือดำเนินการในสถานที่อื่นนอกมหาวิทยาลัย

   3. อื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)