0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
คำถามที่พบบ่อย
1. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัยสามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง
คำตอบ :

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการได้ที่สำนักงานฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เลขที่บัญชี : 316-202440-1  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา และส่งหลักฐานการโอนมาที่ pripsrirb@mahidol.ac.th (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/review_process.php)2. ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล แต่ไม่สะดวกมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ผมสามารถส่งโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ
คำตอบ :

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งหมดมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผ่านทางอีเมล pripsrirb@mahidol.ac.th เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับและตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางอีเมลอีกครั้งค่ะ3. กรณีที่ผู้วิจัยไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถเสนอขอรับการพิจารณาโครงการได้หรือไม่
คำตอบ :

หากผู้วิจัยมิได้เป็นนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถส่งโครงการให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณาได้ หากเป้นดครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ คือ
       - เป็นโครงการที่มีอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือ
       - มีการเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล4. อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คำตอบ :

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการพิจารณาโครงการ มีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของนักวิจัย และทุนการวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ IPSR-IRB5. เอกสารที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยมีอะไรบ้าง หากยื่นไม่ครบตามที่กำหนดสามารถยื่นขอรับการพิจารณาได้หรือไม่
คำตอบ :

ในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยสามารถดูเอกสารประกอบการพิจารณาได้จากเว็บไซต์ หากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือหากส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด จะได้รับการพิจารณาโครงการในเดือนถัดไป6. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีหลักเกณฑ์การรับพิจารณาโครงการเพื่อพิจารณาอย่างไร
คำตอบ :

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1. โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
  2. โครงการที่มีนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิจัยหลัก หรือนักวิจัยร่วม 
  3. กรณีที่โครงการวิจัยมิได้มีอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิจัยหลัก/นักวิจัยร่วม แต่เป็นโครงการที่มีอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาโครงการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223,228
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา