0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560)

 

**ขออภัย ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว**

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัย

เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560)

                       จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

       ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท

      

   

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: นางสาวดวงวิไล ไทยแท้  เบอร์โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 223 

    E-mail: duangwilai.tha@mahidol.edu

                                                   

    

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา