0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
ตารางการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย โดยมีการพิจารณาทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือน

 

**เลื่อนวันพิจารณาโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2560**

เลื่อนวันพิจารณาจากเดิมวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ 19 ตุลาคม 2560

เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ

และผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560 26 23 30 27 25 29 27 30 28 19 30 28
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา