0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
ตารางการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย โดยมีการพิจารณาทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือน

 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2564 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 23
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)