0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดกลางที่วิทยาเขตศาลายา (MU-CIRB)
ที่อยู่ : สำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชั้น 4 ห้อง 411-413 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ : (02) 849-6224-5 เบอร์โทรสาร : (02) 849-6224

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM ECF)
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ : (02) 354 9100-4 ต่อ 1349, 1525 เบอร์โทรสาร : (02) 306-9126

บัณฑิตวิทยาลัย
ที่อยู่ : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ : (02) 441-4125 เบอร์โทรสาร : (02) 441-9737

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 2 ห้อง 210 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ : (02) 419-2667 - 72 เบอร์โทรสาร : (02) 411-0162

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่อยู่ : สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1544 เบอร์โทรสาร : 02-201-2772

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่อยู่ : อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ : (02) 354-8543-9 ต่อ 1127, 7404 เบอร์โทรสาร : (02) 354-8554

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (MU-IRB-NS)
ที่อยู่ : ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ : (02) 441-5333 #2531, #2532 เบอร์โทรสาร : (02) 441-5333 ต่อ 2531

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ (MU-SSIRB )
ที่อยู่ : ชั้น 3 ตึกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ : 02) 441-9180 หรือ (02) 800-2840-78 ต่อ 1010 เบอร์โทรสาร : (02) 441-9181

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (MU-DT/PY-IRB)
ที่อยู่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ : (02) 200-7622 เบอร์โทรสาร : (02) 200-7622

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)