0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
เครือข่ายหน่วยงานด้านจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่อยู่ : 295 ถ. นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์ : 0 2244 5280-2 เบอร์โทรสาร : 0 2668 7460

สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่อยู่ : - เบอร์โทรศัพท์ : 0 2407 3888 ต่อ 2816-2819 เบอร์โทรสาร : 0 2407 3817

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 3425 5808 เบอร์โทรสาร : 0 3425 5808

หน่วยพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 ม. 2 ถ. พหลโยธิน ต.แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 1045 เบอร์โทรสาร : -

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2561-62 เบอร์โทรสาร : -

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์
ที่อยู่ : กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1815 เบอร์โทรสาร : 0 2564 3151

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ : อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 4892 เบอร์โทรสาร : -

สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)
ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่อยู่ : 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 02-561-2445 ต่อ 604 618 เบอร์โทรสาร : 0 2579 9202

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ : 053-943565 เบอร์โทรสาร :

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่ : อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : (02) 260-1013, (02) 649-5000 เบอร์โทรสาร : (02) 259-1822

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ที่อยู่ : 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7445-1157, 0-7445-1149 (ภายใน 1157 และ 1149) เบอร์โทรสาร :

งานจริยธรรมการวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ : ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ : 0-2256-4493 เบอร์โทรสาร :

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300 เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1111 เบอร์โทรสาร : 02-160-1010

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่ : 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ : 034-109300 # 3904 เบอร์โทรสาร :

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่อยู่ : ชั้น 6 ห้อง M612 อาคารชวน ชวนิชย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-577-1025 - 31 # 394 , 335 เบอร์โทรสาร : 02-577-1023

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2791-5686-92 เบอร์โทรสาร : 0-2791-5689

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ : งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย กองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8642 เบอร์โทรสาร : 0-5596-8637

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่อยู่ : อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น1 โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ : 075-672554 เบอร์โทรสาร :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ : 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000 เบอร์โทรศัพท์ : 044-224757 เบอร์โทรสาร : 044-224750

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6387 เบอร์โทรสาร : 0-5391-6387

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ : สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 เบอร์โทรศัพท์ : 043-203331# 42940 – 44 เบอร์โทรสาร : 043-203331

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตึกโอสถกรรม ชั้น 2 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)