0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
Check List เอกสาร
สำหรับโครงการใหม่ (Initial Protocol)
เอกสาร word pdf.
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมจาก คจ.วปส. *
2. โครงร่างวิจัย
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
4. เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต
6. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (ถ้าใช้ข้อมูลทุติยภูมิ)
7. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
8. ใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน **
9. เอกสารอื่น ๆ (เช่น ประวัติผู้วิจัย, ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา)
หมายเหตุ
* ผู้วิจัยต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ไม่ใช้วิธีการคัดลอกจากไฟล์หรืออื่น ๆ
** ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในคน/บัณฑิตวิทยาลัย/CITI Program
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/add_from.php
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)