0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
บทความที่เกี่ยวข้อง
"CDR" : หลักง่ายๆ ที่ควรจำเพื่อเสริมจริยธรรมการวิจัย

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย. - พ.ค. ปี 2546

ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ [ปราโมทย์ ประสาทกุล]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค. - พ.ย. ปี 2545

โครงการศึกษาอาการของโรคซิฟิลิสที่เมืองทรัสคีจี มลรัฐอลาบามา [ปราโมทย์ ประสาทกุล]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 เดือน มิ.ย. - ก.ค. ปี 2545

การทำวิจัยที่ใช้คนเป็นตัวอย่างทดลอง  [ปราโมทย์ ประสาทกุล]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน ธ.ค. - ม.ค. ปี 2544

จรรยาบรรณนักวิจัย การศึกษาของมิลแกรม [ปราโมทย์ ประสาทกุล]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 เดือน มิ.ย. - ก.ค. ปี 2544

จรรยาบรรณนักวิจัย ความยินยอม (พร้อมใจ) ที่จะเป็นตัวอย่าง [ปราโมทย์ ประสาทกุล]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย. - พ.ค. ปี 2544

เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ

ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์

จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย [โยธิน แสวงดี]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค. - พ.ย. ปี 2543

 

การทำวิจัยในห้องปฏิบัติการทางสังคม [จรรยา เศรษฐบุตร]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค. - พ.ย. ปี 2542

จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ [ชาย โพธิสิตา]

ชาย โพธิสิตา. 2556.ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

Page :
 ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  4

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)