0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
บทความที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบต่อเหตุการไม่พึงประสงค์จากการวิจัย

สารชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2555)

การขอความยินยอมเพื่อนำเด็กเข้าสู่การวิจัย

สารชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2555)

จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ

             คัดจาก ชาย โพธิสิตา. 2556.ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ 

             ดาวน์โหลด

การอบรมเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 (2/2559) วันที่ 20 ธ.ค 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (1/2559) วันที่ 14 ก.ค. 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

      

   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์จะช่วยให้การวิจัยมีคุณภาพได้อย่างไร

                             ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล : ดาวน์โหลด

                        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต : ดาวน์โหลด

การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1/2558) วันที่ 6 พ.ย. 2558 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Ethical Consideration in Social Science Research : 

     ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ   ดาวน์โหลด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม :

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล   ดาวน์โหลด

ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ : 

     ศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต   ดาวน์โหลด

จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : 

     รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา   ดาวน์โหลด

การอบรมเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 (2/2559) วันที่ 20 ธ.ค 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

        ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย  โพธิสิตา    ดาวน์โหลด

        หลักจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์: 

                รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา   ดาวน์โหลด

        การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อจริยธรรมการวิจัย: 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์   ดาวน์โหลด

                                    กรณีศึกษาการทำวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขัง: อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม   ดาวน์โหลด

    กรณีศึกษาการทำวิจัยในกลุ่มเด็ก: นางวรรณี หุตะแพทย์   ดาวน์โหลด

    กรณีศึกษาการทำวิจัยด้วยแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ: นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์  ดาวน์โหลด 

                   

 

การอบรมเรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (1/2559) วันที่ 14 ก.ค. 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์จะช่วยให้การวิจัยมีคุณภาพได้อย่างไร

                        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล : ดาวน์โหลด

                        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต : ดาวน์โหลด

การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1/2558) วันที่ 6 พ.ย. 2558 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Ethical Consideration in Social Science Research : 

     ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ   ดาวน์โหลด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม :

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล   ดาวน์โหลด

ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ : 

     ศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต   ดาวน์โหลด

จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : 

     รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา   ดาวน์โหลด

RESEARCH WITH CHILDREN

- Children’s age to obtain informed consent

Research Ethics in Children

Children aged less than 7 years old
Must obtain a consent from the parents

Children aged between 7 and 12 years old (Less than 13 years of age)
Must prepare explanation in writing for the children and separate documents for the parents

Children aged between 13 and 17 years old (Less than 18 years of age)
Must prepare a document (or separate agreement depending on the situation) for children and parents for research agreement

Children aged 18 years
Self-decision can be made; consent from the parents is not required. 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก มีการระบุแนวทางในการขอความยินยอมเพื่อเข้าร่วมวิจัยไว้ ดังนี้

  • อายุต่ำกว่า 7 ปี ขอความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กอย่างเดียว
  • อายุ 7-12 ปี (ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์) ให้เตรียมเอกสารชี้แจงสำหรับเด็ก แยกจากเอกสารของผู้ปกครอง
  • อายุ 13-17 ปี (ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์) เตรียมเอกสารให้เด็กและผู้ปกครองลงนามร่วมกันในการแสดงความยินยมเข้าร่วมวิจัย หรือ อาจทำเอกสารแยกแล้วแต่กรณี
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ แสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัยได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
การทำวิจัยกับการสร้างบ้าน  [เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.พ. - มี.ค. ปี 2554

จริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการ ของนักวิจัย  [ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 เดือน ส.ค. - ก.ย. ปี 2549

จริยธรรมการวิจัยในบริบทที่สลับซับซ้อน [ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต]

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 เดือน มิ.ย. - ก.ค. ปี 2549

Page :
 ( 1 )  ( 2 )  3  ( 4

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)