0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
บทความที่เกี่ยวข้อง
CIOMS Guidelines 2016
 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans

   

เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.15 น.

หลักจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  - รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อจริยธรรมการวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา

ประเด็นจริยธรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย

กรณีศึกษาการทำวิจัยด้วยแบบสอบถามหรือแบบสำรวจคุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์

กรณีศึกษาการวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคุณกาญจนา เทียนลาย

 

แนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

ที่ประชุมคณบดีคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Dean Consortium) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย

ธาดา สืบหลินวงศ์, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล

 

จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และคณะ   : แปล

คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ: ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   และภก.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร   : แปล

แนวทางการดำเนินการ การจัดตั้งและการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   และดร.ทิพิชา โปษยานนท์   : แปล

หลักเกณฑ์การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการทดสอบเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  : แปล

ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทย์สมาคมโลก (ค.ศ.2013)

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  : แปล

มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   : บรรณาธิการ   ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์   : แปล

จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในคน

อานนท์ จำลองกุล

จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 60  ฉบับที่ 3  พ.ค. – ม.ิย.  2559  

การปฎิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย

สาวิตรี  เทียนชัย

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2555

สถานการณ์ปัจจุบันของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : การศึกษากลยุทธ์การคุ้มครองการวิจัยในกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

วารสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2551

การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

วารสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2553

 

Common Rule 2017

Common Rule 2017 Download PDF

ปฎิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2013)

แปลโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒ

National Policy Guidelines for Human Research 2015

      The National Research Council of Thailand (NRCT)  
Page :
 ( 1 )  2  ( 3 )  ( 4

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)