0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
บทความที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

ชุลีกร ธนธิติกร และณัฐรัฐ ธนธิติกร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี  Vol 2 No 1 (2013): พฤษภาคม - ตุลาคม 2556

Ethical issues in social science research with special reference to sexual behaviour research - Ringheim, K.

Social Science & Medicine   Volume 40, Issue 12, June 1995, Pages 1691-1697

Ethical issues in social science research with special reference to sexual behaviour research - Ringheim, K.

Social Science & Medicine   Volume 40, Issue 12, June 1995, Pages 1691-1697

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย) 

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัย ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัย ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล)

เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560) วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.

         

      หลักจริยธรรมการวิจัยในคน  

     โดย  ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

      การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อจริยธรรมการวิจัย

      โดย  รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

              รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

      ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในต่างสาขาทางด้านสังคมศาสตร์

      โดย  รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

              อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

              อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   

      จริยธรรมการวิจัย Online

      โดย  คุณพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 

 

วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. …

หนังสือ: วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. …

ผู้เขียน: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 

 

 

 

 

CIOMS Guidelines 2016
 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans

   

เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.15 น.

หลักจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  - รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อจริยธรรมการวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา

ประเด็นจริยธรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย

กรณีศึกษาการทำวิจัยด้วยแบบสอบถามหรือแบบสำรวจคุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์

กรณีศึกษาการวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคุณกาญจนา เทียนลาย

 

แนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

ที่ประชุมคณบดีคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Dean Consortium) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย

ธาดา สืบหลินวงศ์, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล

 

จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และคณะ   : แปล

คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ: ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   และภก.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร   : แปล

แนวทางการดำเนินการ การจัดตั้งและการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   และดร.ทิพิชา โปษยานนท์   : แปล

หลักเกณฑ์การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการทดสอบเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  : แปล

ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทย์สมาคมโลก (ค.ศ.2013)

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  : แปล

มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน   : บรรณาธิการ   ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์   : แปล

Page :
1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)