0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
1.แบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม
คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม


2.แบบฟอร์มสำหรับโครงการใหม่ (ก่อนการรับรอง)
จดหมายนำส่งแบบเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัย (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัย (สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง)
ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัยที่เป็นบุคคลทั่วไป
ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง


3.แบบฟอร์มสำหรับโครงการใหม่ที่ต้องแก้ไขตามผลการพิจารณา (ก่อนการรับรอง)
แบบฟอร์มการแก้ไขตามผลการพิจารณา


4.แบบฟอร์มสำหรับโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังได้รับการรับรอง)
แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)
รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report)


5.แบบฟอร์มต่ออายุโครงการ
แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและต่ออายุเอกสารรับรอง


6.แบบฟอร์มแจ้งปิดโครงการ
แบบรายงานเมื่อจบโครงการ


7.แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)