0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

    รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา กรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในหัวข้อหลักการทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการขอรับรองจริยธรรมในการวิจัย และประเด็นทางจริยธรรมในกลุ่มเปราะบาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 251 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 213 คน

      

   

เอกสารประกอบการอบรม

 


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)