0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรมครั้งที่ 3 (2/2559) ในหัวข้อ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

      


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)