0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    4-5 กันยายน 2561 ผศ. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และนางสาวดวงวิไล ไทยแท้  ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมโครงการเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ 2) เพื่อให้กรรมการจริยธรรมฯ ประจำส่วนงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของตนเอง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

โดยมี ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ 

         ศ.ดร.สันทัด เสริมศรี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

         รศ. ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย   ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ  และศ. ดร.ประนอม โอทกานนท์  เป็นหัวหน้าทีมยีมสำรวจ  พร้อมผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

          

                

            

          

 

ที่มารูปภาพ: ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

 


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)