0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (MU-RAMAIRB) เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โดยมีอาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พลูเกิด และนางสาวดวงวิไล ไทยแท้  เป็นผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          

          

          

             

 

ที่มารูปภาพ: ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)