0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-PHIIRB) อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4  โดยมีอาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พลูเกิด และอาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี  เป็นผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

       

                     

 

ที่มารูปภาพ: ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)