0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
เสวนาในหัวข้อ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม"

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาในหัวข้อ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม ครั้งที่ 2 (1/2559)" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการของสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

       


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา