0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานโครงการฯ  ซึ่งกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ที่มา : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2464

 

                  

     

 

 


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)