0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560)

     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย  เร่ื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 -15.30 น. ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 64 คน  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นประธานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา กล่าวสรุปและปิดการอบรมในครั้งนี้

วิทยากร

1.ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 3. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 4. รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 5. อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 6. อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 7. คุณพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

 

เพิ่มเติม


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา