0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

     มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน" ขึ้น และได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานคณะกรรมการ   

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
เป็นประธานและวิทยากรในหัวข้อ "หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "ประสบการณ์การจัดตั้ง และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา
เป็นวิทยากรในหัวข้อ
"จริยธรรมการวิจัยทางสังคมงศาสตร์"

 


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา