0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
อบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

       


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)