0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

Email: pramote.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 623
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

Email: chalermpol.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 603
รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์

Email: kanchana.tag@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 612
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

Email: jongjit.rit@mahidol.edu
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 580
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

Email: chai.pod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 607
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

Email: tawanchai.jir@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: +66 2441-0201-4 ext. 616
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Email: sirinan.kit@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 613
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

Email: sureeporn.pun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 500
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา

Email: amara.soo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 608
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 619
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

Email: sakkarin.niy@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 609
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

Email: sirinya.phu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 518
กรรมการ
ดร. แพทย์หญิง เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์

Email: benjamasprukkanone@gmail.com
กรรมการ
นายบุญสนอง บุญมี

Email: boonmee150393@gmail.com
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

Email: teeranong.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 605
กรรมการ และเลขานุการ
นางสาวดวงวิไล ไทยแท้

Email: duangwilai.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 223
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)