0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
IRB Poll
หัวข้อ/ประเด็น ที่ต้องการให้จัดอบรม
หลักการพื้นฐานทางจริยธรรม
91
จริยธรรมการวิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง
72
จริยธรรมการวิจัยในผู้สูงอายุ
44
การวิจัย Online
79
จำนวนรวม
286
ข่าวประชาสัมพันธ์** หมายเหตุ **
  • คณะกรรมการฯ มีกำหนดรับโครงการวิจัยในแต่ละเดือนไม่เกิน 60 โครงการ โดยโครงการวิจัยที่มาจากส่วนงานเดียวกัน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในแต่ละเดือนไม่เกิน 30 โครงการ (ร้อยละ 50 ของโครงการที่พิจารณาทั้งหมดต่อเดือน) โครงการที่ยื่นขอรับพิจารณาภายหลังครบกำหนดจำนวน จะถูกรวบรวมและการพิจารณาในรอบเดือนถัดไป
  • การส่งเอกสารวันสุดท้ายของการรับเอกสารในแต่ละเดือนต้องส่งก่อนเวลา 00 .
  • วันที่รับเอกสารจะนับวันที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์”

MU Link
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)