0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัย
แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัย
IRB Poll
หัวข้อ/ประเด็น ที่ต้องการให้จัดอบรม
หลักการพื้นฐานทางจริยธรรม
23
จริยธรรมการวิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง
11
จริยธรรมการวิจัยในผู้สูงอายุ
18
การวิจัย Online
17
จำนวนรวม
69
ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะดำเนินการพิจารณา โครงการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมสากลและนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง "ประเด็นจริยธธรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560"
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559
Soft skills (ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม)
อัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ ธันวาคม 2559)
แผนการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
คู่มือ CITI PROGRAM สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกการวิจัยและจริยธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบเคียงรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา GRID 521 Research Ethics


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

MU Link
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา