0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
IRB Poll
หัวข้อ/ประเด็น ที่ต้องการให้จัดอบรม
หลักการพื้นฐานทางจริยธรรม
87
จริยธรรมการวิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง
65
จริยธรรมการวิจัยในผู้สูงอายุ
41
การวิจัย Online
69
จำนวนรวม
262
ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะดำเนินการพิจารณา โครงการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมสากลและนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับโครงการ ประจำปี 2563
กำหนดการอบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการรับข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปี 2562
แผนการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
CIOMS Guidelines 2012 และกฎระเบียบที่ควรทราบ
การขอตำแหน่งทางวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สรุปโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559
คู่มือ CITI PROGRAM สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกการวิจัยและจริยธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับโครงการ ประจำปี 2563

*คณะกรรมการฯ มีกำหนดรับโครงการวิจัยในแต่ละเดือนไม่เกิน 60 โครงการ โดยโครงการวิจัยที่มาจากส่วนงานเดียวกัน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในแต่ละเดือนไม่เกิน 30 โครงการ (ร้อยละ 50 ของโครงการที่พิจารณาทั้งหมดต่อเดือน) โครงการที่ยื่นขอรับพิจารณาภายหลังครบกำหนดจำนวน จะถูกรวบรวมและการพิจารณาในรอบเดือนถัดไป** หมายเหตุ **
1. ส่งเอกสารตามวัน-เวลาราชการ
2. การส่งเอกสารวันสุดท้ายของการรับเอกสารในแต่ละเดือนต้องส่งก่อนเวลา 12.00 น.
3. วันที่รับเอกสารจะนับวันที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 (1/2562)
การเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Link
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)