IPSR
 
Please enter your username and password,then click Log In

 

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สามารถสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบเสนอโครงการฯ

สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน