0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 (1/2562)
จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

(กรุณากรอกให้ครบเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร)

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา อื่นๆ ระบุ
ปกติ มังสวิรัต อิสลาม

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 1,000 บาท

1.โอนเงินที่

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เลขที่บัญชี : 316-202440-1

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

2.ส่งหลักฐานการโอนเงิน (Payment Slip) ที่ E-Mail: duangwilai.tha@mahidol.edu พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้อบรมใน E-Mail

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณดวงวิไล ไทยแท้ โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 223

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)